FAQ: Isola Radonsperre

Isola Radonsperre

Komplett og sikker radonbeskyttelse

De aller fleste svar på spørsmålene finner du i monteringsveiledningen

1. Må vi legge radonsperre i nye hus?
2. Hvilke bruksgrupper finnes?
3. Hvilke produkter kan brukes i hvilke bruksgrupper?
4. Hva er radonbrønn?
5. Må vi ha radonbrønn?

 


Må vi legge radonsperre i nye hus? 

I veiledning til TEK 10 § 13-5 står følgende om radon:
(1) Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m³.
(2) Følgende skal minst være oppfylt:
a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m³.
(3) Annet ledd gjelder ikke hvis det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første le

Hvilke bruksgrupper finnes? 

Det finnes tre bruksgrupper for radonsperrer. Bruksgruppe A. Membranen legges i byggegropa på ferdig avrettet underlag med planhet og stabilitet minst som komprimert finpukk (4–16 mm). Bruksgruppe B. Membranen legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon. På oversiden beskyttes membranen med isolasjon og beskyttelsesplast eller annet beskyttelses- og glidesjikt. Bruksgruppe C. Membranen legges på avrettet betongplate eller liknende, med klemt og klebet/forseglet tilslutning mot konstruksjoner og gjennomføringer. Mer informasjon om dette finner du i vår monteringsanvisning.

Hvilke produkter kan brukes i hvilke bruksgrupper? 

Isola Radonsperre 400 systemet er godkjent til bruk i bruksgruppe B og C. Radonsperre SBS er godkjent for bruk i bruksgruppe A, B og C.

Hva er radonbrønn? 

En radonbrønn monteres i golvkonstruksjonen og utgjør et kontaktpunkt til bygningens pukklag der man kan koble til kanal for videreføring til vifte. Dersom brønnen senere skal aktiveres, kobler man til en kanal med vifte som fører luft fra grunnen ut til friluft.

Må vi ha radonbrønn? 

Det skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m³. Radonbrønn er et slik tiltak.