Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Powertekk Plano

Montering av Isola Powertekk Plano

Sett i gang!

1 Diffusjonsåpne løsninger

Ved bruk av kombinert undertak og vindsperre skal det benyttes rennekrok med lufting i kombinasjon med Powertekk Takfotbeslag. Sløyfe og lekt tilpasses. 

2 Diffusjonstette løsninger

Ved bruk av underlagsbelegg på taktro og ventilering på undersiden av taktroen kan rennekrok med fjær benyttes. Sløyfe avsluttes i lodd med forkantbordet og første lekterad monteres 30 mm inn fra avslutning av sløyfe. 

3 Takflate

Fortsett med lekterad 2-3 osv til du kommer opp til mønet med fastsatt lekteavstand 371 mm. Avstand måles fra underkant til underkant av bærelekt. Avstandsmåler eller mal anbefales for nøyaktig montering. Kontrollèr alltid lekteavstand før montering av plater. 

4 Møne

Tilpass siste lekterad mot møne. Mønelekt A monteres med avstand X utfra tabell 2A. Ved bruk av 30 mm lekter anbefales 23 x 48 mm lekt til øverste rad. 

5 Kilrenne

Mål 170 mm ut fra senter av kilrennen til hver side. Snorslå to parallelle linjer i lengderetningen, og monter to sløyfer langs disse. Deretter monteres to nye sløyfer ca 15 mm på yttersiden. Takets øvrige sløyfer avsluttes ca 50 mm fra de ytterste kilrennesløyfene. NB! I kilrennen skal det alltid monteres ekstra støttelekter ca 2 meter ut fra kilrennens senter. 

6 Takfremspring

På tak med fremspring må alltid øverste takfot (A) benyttes som retningsgivende for inndeling av platelekter med 371 mm lekteavstand for hele taket. Dersom lekteavstanden på fremspring D ikke kan deles inn i 371 mm, må justering skje mellom lekterad 2 og 3 med avstand X. Denne avstanden må ikke være under 250 mm. Er avstanden mindre enn 250 mm fordeles justeringen på to rader. 

7 Valm

Tilpass høyde på valmkam i forhold til Vinkelmøne Flat profil og monter deretter undertaket. Monter sløyfer og lekter inntil valmkam. Avslutt vertikale sløyfer ca 50 mm fra sløyfe langs valmkam. Monter plater med ca 20 mm avstand inn mot valmkam. Deretter monteres møneluftebånd over valmkam og ned mot platene. Vinkelmøne festes til bærelektene med medfølgende skruer. 

8 Takfot med Powertekk Takfotbeslag

Takfotbeslagene festes til nederste bærelekt. Bruk ca 25 mm avstand mellom pappstiftene. 

9 Innfestebord snøfangerkonsoll

Monter konsollbraketter til innfestningsbordet. Før montering av snøfangerene må du legge inn et ekstra innfestningsbord 21 x 98 mm ovenfor første bærelekt av yttervegg/bærekonstruksjon. Benyttes det 36 mm bærelekt bør det brukes 28 x 98/120 innfestningsbord. Konsoll skrus fast i innfestningsbord. Det anbefales å legge inn støttelekter på to rader over snøfanger. 

10 Montering av snøfangerkonsoller

Monter plater og fest deretter snøfangerkonsollen til braketten med medfølgende skruer. Fest tilslutt gelender til konsollene. 

11 Kilrenne Start

Legg først kilrenne start på plass. Tilpass "høyden" til takrennen. Fest den så i riktig posisjon. 

Start monteringen i forlengelse av Kilrenne Start. Pilen på baksiden av kilrennebeslaget skal ligge ned i fallets retning. Kilrennebeslaget er konet. Fest kilrennen til de langsgående kilrennelektene. Omlegg på ca 8 cm. 

12 Kilrenne Slutt

Kapp siste kilrennebeslag slik at du får et omlegg for Kilrenne Slutt på minimum 15 cm. 

Juster kilrennen i riktig posisjon. Monter kilrennetopp mot hverandre. Juster og fest. Tre inn monteringslist og fest. Husk omlegg ned i kilrennen på ca 15 cm. 

13 Skottrenne

Husk å montere skottrenner før montering av bærelekter. Disse skal benyttes i overganger ved vindski og tak/vegg. Festes til den parallelle sløyfen og evt oppkant. Skottrennen sikrer drenering av vann fra takflaten ned til takrennen. 

14 Montering av første platerad

Start monteringen på nest øverste rad. Monter og fest platene fortløpende i bakkant med en skrue i høyre og venstre side. Avkapp i lengderetningen kan benyttes som startplate på neste rad. Monteringen skal alltid starte fra høyre side. 

15 Montering av andre platerad

Fortsett monteringen med øverste platerad. Plateraden kappes langsetter øverste lekterad. Festes med to skruer i bakkant og fire i forkant pr plate. 

16 Feste av platene

Fest platene i forkant ca 25 mm fra profilens senter. Hver plate festes med 4 skruer. Det skal alltid festes i omlegg. Ved temperaturer kaldere enn +5 C anbefales ikke bruk av spikerpistol. 

17 Vinkelmøne med lufting

Start monteringen fra siden som er minst værutsatt. Monter Isola Mønelufterbånd i hele mønets lengde. Klebes til platene. Vinkelmønet festes deretter med 6 medfølgende skruer til underliggende bærelekt. Start ca 5 cm fra enden. Monteres fortløpende med 5 cm overlapp. 

18 Powertekk Plano Vindskibeslag

Det anbefales at vindskibeslag monteres fortløpende etter hvert som plater langs vindski monteres (4 rader). Husk riktig omlegg. Vindskibeslag festes med 3 skruer til vindskibord. Husk å skråskjære vindskibeslag ved takrenner. 

19 Reno Gavlprofil

Gavlprofilen festes fortløpende i forbindelse med montering av plateradene. Festes først med en skrue på oversiden og ned i vindskibord. Festes deretter nederst med en skrue i hvert sideomlegg. Reno Gavlprofil må tilpasses Møneprofil med lufter. 

20 Montering av plater på tak

Øvrige rader legges deretter fortløpende ved å løfte opp øverste plate og legge inn neste. Husk forskyvning av omlegg. Platene festes rad for rad. 

21 Vinkelmøne endestykke

Tilpass siste profil til mønelengden og avslutt med Vinkelmøne Endestykke. Klippes og tilpasses riktig takvinkel. Fest med to skruer. 

22 Montering av plater ved takfremspring

Benytt alltid en støttelekt (A) på raden hvor fremspringsjusteringsplaten (B) skal monteres. Høyde på bærelekt (E) må tilpasses fremspringsplatens posisjon. Understøttelselekten (C) festes ned i sløyfene i riktig posisjon på plate (D). Fremspringsjusteringsplaten festes med fire skruer fra oversiden og ned i bærelekten (E). Skruer forsegles. 

23 Avslutning av plater mot kilrenne

Powertekkplaten avsluttes inn i kilrennen med en overlapp på ca 20 mm. Snorslå en linje på hver side, målt 20 mm inn på kilrennebeslaget. Mål avstanden fra senter av siste plates omlegg i overkant og underkant til snorslått linje i kilrenne. 

I værharde strøk anbefales det å benytte Isoflex eller skumplastkiler som tetting i kilrenne. Alle kuttflater anbefales forseglet med Powertekk reparasjonssett. 

24 Overgang tak og vegg

Platene legges inn mot senter av skottrenne i overgangen mellom tak og vegg. Fest plater og deretter overgangsbeslag Tak/Vegg. Festes til sløyfer.

25 Overgangsbeslag front

Avslutt Powertekk Plano så nær veggen som mulig. Monter skumplastkile, eventuelt bruk Isoflex eller FlexWrap i overgangen langs hele lengden av veggen. Monter Overgangsbeslag front til spikerslaget i veggen, husk omlegg 50 mm. Forsegles til vindsperren med Isola Tyvek Vindsperre Tape. 

26 Pipe

Overgangen mellom pipestokken og undertaket forsegles med Isola FlexWrap (A). Avslutt Planoplaten så nær pipestokken som mulig. Nedre del av pipestokken primes med Isola Primer. Isoflex P (B) klebes 15 cm ut på Planoplaten og 15 cm opp på pipestokken (primet). Et avslutningsbeslag (C) felles inn i pipestokken og dekkes over Isoflex P med 5 cm. 

27 Soil- og ventilasjonshette

Plassering av takhatten avgjøres av lekter og plateforskyvning. Hullet tilpasses takhattens modul slik at det oppnås riktig sideomlegg. Hullet og rørgjennomføringen forsegles til undertaket med Isola Takmansjett eller Isola FlexWrap. 

28 Feieplatå

For sikker innfesting av feieplatå monteres først en godkjent festeskinne ned i bærende konstruksjon og deretter festes en konsollbrakett til festeskinnen. Feieplatå monteres tilslutt til konsollbraketten. 

29 Montering gelender

Monter låseklemmene på konsollene. Sett gelenderet så langt ned i konsollen som mulig. Start fra ende og koble sammen fortløpende. Vipp låseklemmen over og press ned i firkanthullet. Gi den et slag slik at den låses.